Herroepingsrecht

Kan u afzien van uw online-aankoop?

Annulering van een online-aankoop kan en is kosteloos gedurende de eerste 14 dagen na factuurdatum.

In geval van annulering na deze 14 dagen is de klant een forfaitaire vergoeding van 15% verschuldigd van de prijs van de bestelling, behoudens bewijs van hogere schade door de verkoper. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving.

De heen- en terugzendkosten zijn steeds ten laste van de koper. De teruggezonden goederen moeten in perfecte staat en in de oorspronkelijke en onbeschadigde verpakking worden teruggezonden.

Berekening van de herroepingstermijn

De termijn moet worden berekend vanaf de dag volgend op de dag van sluiting van de dienstenovereenkomst voor:

  • verkoop op afstand, verkoop buiten verkoopruimten, of buiten de gebruikelijke plaats van beroepsuitoefening;
    vanaf de dag volgend op de dag waarop de consument of een derde aangeduid door de consument fysiek bezit neemt van het goed voor:
  • verkoopovereenkomsten gesloten buiten de gebruikelijke plaats van beroepsuitoefening, met inbegrip van overeenkomsten die betrekking hebben op zowel goederen als diensten;
  • verkoopovereenkomsten gesloten buiten verkoopruimten, met inbegrip van overeenkomsten die betrekking hebben op zowel goederen als diensten;
  • verkoopovereenkomsten gesloten op afstand, met inbegrip van overeenkomsten die betrekking hebben op zowel goederen als diensten;

Als de termijn is uitgedrukt in werkdagen, tellen de zon- en wettelijke feestdagen niet mee. Als de in werkdagen uitgedrukte termijn afloopt op een zaterdag, wordt de termijn verlengd tot de daaropvolgende werkdag. Als de termijn wordt uitgedrukt in kalenderdagen, dan zijn alle dagen daarin inbegrepen. Als de termijn verstrijkt op een zondag of een feestdag, wordt hij verlengd tot de daaropvolgende werkdag.

Kan u afzien van uw online-huur?

De online verhuur van goederen is een dienstenovereenkomst op afstand.

Artikel VI.51 §3 WER bepaalt dat “Indien een consument het herroepingsrecht uitoefent nadat hij een verzoek overeenkomstig artikel VI. 46, § 8, heeft gedaan, betaalt de consument de onderneming een bedrag dat evenredig is aan hetgeen reeds is geleverd op het moment dat de consument de onderneming ervan in kennis heeft gesteld dat hij zijn herroepingsrecht uitoefent, vergeleken met de volledige uitoefening van de overeenkomst. Het evenredige bedrag dat de consument aan de onderneming moet betalen wordt berekend op grondslag van de totale prijs zoals vastgelegd in de overeenkomst

Hoe herroepen?

  • Ofwel, door een hiervoor voorzien modelformulier voor herroeping te vervolledigen en te ondertekenen;
  • Ofwel een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring waaruit duidelijk de beslissing tot herroeping van de overeenkomst blijkt (e-mail, brief, enz.);

Online geschillen

Gelieve eerst de zaakvoerder van Medi-Rent te contacteren om samen tot een oplossing te komen. Indien u meer informatie wenst over het regelen van online-geschillen kan u dit op volgende websites terugvinden: