Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 - IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

Medi-Rent BV
Durmen 283
9240 Zele
BTW BE 0669 801 925

RPR Gent, afdeling Dendermonde

ARTIKEL 2 – ORDERBEVESTIGING

2.1. De uitvoering van de verkoop geschiedt aan de algemene verkoopsvoorwaarden die op de facturen zijn opgenomen, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze naderhand medegedeeld. De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de klant aanvaard door het enkele feit van het sluiten van de overeenkomst of de aanvaarding van een levering.

De verkoopovereenkomst komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door de verkoper. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij deze onder voorbehoud is gebeurd.

2.2. Annulering van een aankoop kan en is kosteloos gedurende de eerste 14 dagen na factuurdatum.

In geval van annulering na deze 14 dagen is de klant een forfaitaire vergoeding van 15% verschuldigd van de prijs van de bestelling, behoudens bewijs van hogere schade door de verkoper. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving. De kosten voor de heen- en terugzending vallen steeds ten laste van de koper. Annulering is slechts mogelijk tot 31 dagen na factuurdatum.

2.3. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen gelden onze offertes slechts gedurende 10 kalenderdagen.

ARTIKEL 3 – OMSCHRIJVING DER TE LEVEREN GOEDEREN

3.1. De goederen worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon of op de voorzijde van de factuur.

ARTIKEL 4 – PRIJS

4.1. Onze prijzen worden opgegeven in EURO en zijn steeds inclusief BTW tenzij anders aangegeven. Elke verhoging van het BTW-tarief in de periode tussen de bestelling en de levering valt ten laste van de koper. De bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de aanvaarding van de bestelling.

4.2. Eventuele bijkomende prestaties zullen afzonderlijk worden gefactureerd.

ARTIKEL 5 - LEVERINGSTERMIJNEN

5.1 De goederen worden geleverd rekening gehouden met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel.

5.2 Indien de koper de goederen moet afhalen en hij hierbij in gebreke is, kan een bewaarloon worden aangerekend. Ondertussen draagt de koper het risico.

5.3 De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

ARTIKEL 6 – CONTROLE EN WAARBORG

6.1. De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Klachten dienen bij aangetekend schrijven te worden gesignaleerd aan de verkoper binnen de vijf dagen na ontvangst van de goederen. Indien dit niet gebeurt, wordt de koper/huurder geacht in te stemmen met de staat van het goed en vervalt ieder recht op reclamatie.

6.2. De verkoper is niet verantwoordelijk voor problemen ingevolge het verkeerd en/of oneigenlijk gebruik van het product, problemen ingevolge overmacht, en ingevolge de daad of opzettelijke fout van eender welk persoon, waaronder de koper of zijn aangestelden.

6.3. Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien het verzoek tot waarborg binnen de 5 dagen nadat de koper het verborgen gebrek ontdekte of redelijkerwijze kon ontdekken wordt ingediend bij aangetekend schrijven. Een eventuele vergoeding zal de prijs van de goederen nooit overschrijden.

6.4. Onze waarborg kan niet worden ingeroepen:

  • ingeval van valschade en / of waterschade;
  • ingeval van verkeerd gebruik van het product;
  • ingeval het onderhoud gebeurt bij een andere onderneming dan die van de verkoper – leverancier;
  • ingeval de schade veroorzaakt wordt door overmacht;
  • ingeval opzettelijk schade aan het product wordt veroorzaakt door de koper of zijn aangestelden.

6.5. De waarborg in geval van garantie beperkt zich alleszins tot de kosteloze reparatie, hetzij tot de kosten van de wisselstukken en het arbeidsloon, met uitsluiting van onder meer de indirecte schade, de immateriële schade, de kosten van en naar terugbrengen naar de hersteldienst en de klant.

6.6. Voor de door ons verstrekte commerciële informatie zijn we enkel aansprakelijk ingeval van grove fout of opzettelijke fout.

6.7. Toestellen die worden binnengebracht voor herstelling onder garantie, dienen steeds vergezeld te zijn van het aankoopbewijs en het serienummer.

ARTIKEL 7 – EIGENDOMSOVERDRACHT EN LEVERING

7.1. De geleverde goederen blijven – in geval van een aankoop - eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud worden de risico’s overgedragen op de koper op het ogenblik van de levering.

ARTIKEL 8 – HUURVOORWAARDEN

8.1 Object van deze overeenkomst.
Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, welke is gesloten tussen enerzijds de verhuurder, en anderzijds een in de overeenkomst met name genoemde huurder. Bij een telefonische huur-opdracht, stemt de huurder – door het geven van de opdracht – in met deze huurvoorwaarden. Verhuurde toestellen zijn en blijven steeds eigendom van Medi-Rent BV.

8.2 Duur van de overeenkomst.
De HUURovereenkomst geldt voor een minimumperiode van één maand, ingaande op de dag van het ingaan van de huurovereenkomst. De huur zal daarna automatisch verlengd worden met additionele termijnen van één maand. De huurder krijgt hiervoor een factuur bezorgd. De huurovereenkomst is ten einde wanneer de huurder tegen ontvangstbewijs de gehuurde goederen terugbezorgt aan de verhuurder en dit voorafgaand aan de eerstvolgende verlenging. De verhuurder behoudt zich het recht de huurovereenkomst ten allen tijde op te zeggen. 

8.3 Levering en terugbezorging.
De verhuurder levert de gehuurde goederen aan de huurder. De huurder verwittigt zelf de verhuurder voor beëindiging van de huur. Tenzij anders overeengekomen, bezorgt de huurder zelf de gehuurde goederen terug aan de verhuurder. Indien de goederen worden teruggezonden, dient dit aangetekend te gebeuren; deze verzendkosten zijn ten laste van de huurder. De gehuurde goederen zullen in dezelfde conditie, waarin het verstrekt is, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van de verhuurder worden gesteld. Indien daarbij zou blijken, dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, is de verhuurder gerechtigd de huurder de reparatie in rekening te brengen. Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft is de verhuurder bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.
Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde is de verhuurder gerechtigd bij wege van gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan het einde van het huurcontract, onverminderd het recht van de verhuurder op verdere schadevergoeding.

8.4 Reclamatie en controle op goede staat van de goederen.
De huurder is verplicht onmiddellijk na de levering van de goederen, deze grondig te inspecteren op gebreken dan wel het verwachtingspatroon daarvan. Indien er een gebrek vastgesteld wordt, dient de huurder de verhuurder binnen de 5 dagen na de dag van levering op de hoogte te brengen. Indien dit niet gebeurt, wordt de huurder geacht met de staat waarin het gehuurde goed is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclamatie.

8.5 Reparatie.
Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht. En dit met een maximum van de op dat ogenblik geldende nieuwprijs van het gehuurde goed.

8.6 Waarborgsom.
De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan de verhuurder een waarborgsom te betalen zoals genoemd in de overeenkomst. De verhuurder behoudt zich het recht om vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie als in artikel “Levering en terug bezorging” lid 3 bedoeld. De verhuurder is verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van het huurcontract, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens de verhuurder heeft voldaan, aan de huurder terug te geven.

8.7 Schade en gebreken.
De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde goed onmiddellijk aan de verhuurder te melden. Zonder toestemming van de verhuurder mag de huurder niet tot reparatie overgaan. Reparatie aan de gehuurde goederen zal de verhuurder slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen, werkplaats verrichten. Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

8.8 Aansprakelijkheid.
Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is de verhuurder in beginsel niet aansprakelijk. De huurder zal de verhuurder ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren. De huurder is zelf aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van de verhuurde goederen door hem dan wel door derden.

8.9 Mededelingsverplichtingen huurder.
De huurder dient de verhuurder onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op zijn roerende of onroerende goederen, op de in de overeenkomst genoemde gehuurde goederen of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van de verhuurder dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, indien de huurder surséance van betaling aanvraagt of zijn betaling om andere reden heeft gestaakt.

Op alle door de verhuurder gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.
De rechtbanken van het arrondissement waar de verhuurder gevestigd is, zijn uitsluitend bevoegd voor elk geschil met betrekking tot de huurovereenkomst.

ARTIKEL 9 – BETALING

8.1. De prijs is behoudens strijdige vermelding op de factuur, betaalbaar bij ontvangst van de goederen.

8.2. In geval van niet-betaling of laattijdige betaling zal de prijs van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10%, met een minimum van 50 EUR, wat overeenkomt met de hinder die de verkoper aldus ondergaat, en met de in dit verband gemaakte administratiekosten, met uitsluiting van de gerechtskosten en de kosten en erelonen van de door de verkoper aangestelde raadsman.

Daarenboven is, van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een intrest verschuldigd die met 2% de discontovoet van de Nationale Bank van België, overtreft.

8.3. Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum of elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de, zelfs niet vervallen, facturen die op dat moment reeds werden opgesteld en overgemaakt aan de cliënt en doet elke betalingsfaciliteit of korting bij contante betaling voor de toekomst automatisch vervallen.

8.4. Evenzo zijn bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling de forfaitaire vergoeding en de intresten verschuldigd.

8.5. Onverminderd hetgeen hoger bepaald is moet in geval van betwisting de factuur, op straffe van verval, op gemotiveerde manier geprotesteerd worden binnen de  8 dagen na ontvangst ervan per aangetekend schrijven.

ARTIKEL 9 – OVERMACHT

9.1. Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt onze firma van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat onze medecontractant aanspraak zal kunnen maken op schadevergoeding. Onder meer de volgende situaties worden als overmacht aanzien: ongevallen, materiaalbreuk, uitzonderlijke weersomstandigheden, brand, werkstakingen, lock-out, diefstal en uitzonderlijke verkeershinder.

ARTIKEL 10 - NIETIGHEID

10.1. De nietigheid van één of meerdere clausules van de overeenkomst brengt niet de nietigheid van de rest van de overeenkomst mee.

10.2. Partijen verbinden er zich toe de nietige clausule(s) te vervangen door een rechtsgeldige clausule, of clausules, die zal (zullen) overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van partijen en de geest van de overeenkomst, dan wel er zo dicht mogelijk bij zal (zullen) aansluiten.

ARTIKEL 11 – GESCHILLENREGELING

11.1. In geval van betwisting, zijn uitsluitend het vredegerecht of de rechtbanken van de zetel  van de verkoper bevoegd.